Waterstof van de Maasvlakte naar Pernis

Bubbels

De waterstofleiding start op de Tweede Maasvlakte.  Hier komt ook een conversiepark met electrolysers, installaties die windenergie omzetten in groene waterstof. Dit conversiepark krijgt een aansluiting op HyTransPort. Het eindpunt van de eerste fase van HyTransPort ligt bij Pernis. De pijpleiding is 32 km lang en komt ondergronds te liggen. In de haven van Rotterdam loopt een leidingenstraat, speciaal bedoeld voor buisleidingen zoals deze.
Voor de leiding zijn (op dit moment) vijf aftakkingen naar afnemers en/of producenten van waterstof ingetekend. 
Op termijn sluit de leiding aan op de nationale waterstofbackbone van HyNetwork Services, het internationale waterstofnetwerk en de waterstofopslag. Dat zal fase 2 zijn.

Hoe komt een pijpleiding voor waterstof tot stand?


Voor er een pijpleiding voor waterstof in de grond ligt, moeten er eerst nog de nodige andere stappen worden genomen. We zetten ze op een rij.

Pointer

Medio 2020

Is een waterstofleiding haalbaar?

Het idee voor de pijpleiding komt voort uit de strategie van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie. Samen leveren deze partijen hun bijdrage de klimaatdoelen van Parijs. CO2-neutrale waterstof is een belangrijk element om onder andere de (zware) industrie in de haven en Noordwest-Europa te verduurzamen. Een gezamenlijk team onderzoekt of zo’n pijpleiding voor waterstof haalbaar is. Is er vraag naar waterstof is en waar komt die vraag vandaan? Wat is de beste route voor een pijpleiding? Wat betekent een waterstofeconomie in Rotterdam voor de werkgelegenheid? Allemaal economische, sociale, maatschappelijke en milieutechnische vragen waar antwoord op moet komen. Als de antwoorden positief zijn, dan is het tijd voor de volgende fase.

Pointer

4e kwartaal 2020

Start van het project

We hebben een plan op hoofdlijnenDat plan moet nu verder worden gebracht en vertaald in vragen over de uitvoering en het beheer na de uitvoering. Het beste tracé voor de leiding van HyTransPort wordt ingetekend en uitgewerkt. Met mogelijke gebruikers worden gesprekken gevoerd over hun plannen en wordt afstemming gezocht. Voor de techniek wordt uitgedacht hoe de leiding het beste kan worden aangelegd. Er wordt op een rij gezet met wie alles moet worden afgestemd, zoals met overheden die vergunningen verlenen, omwonenden en natuur- en milieuorganisaties. 

Pointer

Medio 2021

Een voorgenomen tracé en milieuverkenning

Het voorgenomen tracé is bekend en de eerste afstemming met o.a. vergunningverleners en mogelijke klanten is in volle gang. Er wordt gestart met gesprekken met alle betrokkenen en belangen worden afgestemd. De effecten van de aanleg en het gebruik van de waterstofleiding op het milieu worden met een milieuverkenning in beeld gebracht. Een tijd van veel luisteren en uitwerken hoe een project als HyTransPort zo goed mogelijk kan worden aangelegd en beheerd. Tegelijkertijd wordt de techniek zo ver uitgewerkt dat er straks een aanbesteding kan worden gestart

Pointer

Medio 2022

Vergunningen en aanbesteden

Alles wat aan zekerheden kan worden uitgezocht en vastgelegd is nu vastgelegdDe techniek is zo ver uitgewerkt dat een aanbesteding kan worden gestart, zodat een aannemer kan worden geselecteerd. De benodigde vergunningen worden aangevraagd en er is voldoende zekerheid vanuit bedrijven om gebruik te maken van de pijpleiding. En, niet onbelangrijk, het geld voor de aanleg en het beheer is er. 

Pointer

Begin 2023

Start van de aanleg

De aannemer is gevonden en er is akkoord over de uitvoering. De schop kan letterlijk de grond in. Daarvoor wordt het bouwterrein eerst in orde gemaakt. Hekken er omheen, een bouwbord ernaast, keten en materieel worden aangevoerd. En, het juiste moment om het werk uit te voeren wordt gekozen. Zo kan op de delen van het tracé in de buurt van waterkeringen niet in het stormseizoen worden gewerkt (oktober – april). Broeden er vogels op het werkterrein, dan gaat het werk pas verder na het broedseizoen, of is vooraf geprobeerd de vogels op een andere locatie te laten broeden. Moet de buis onder een toegangsweg voor een bedrijf door, dan is de aanleg in overleg met dat bedrijf op een moment gepland dat de bedrijfsvoering zo weinig mogelijk wordt gehinderd. Wanneer andere infrastructuur, zoals wegen en spoor wordt gekruist, dan is er een alternatieve route voor het verkeer uitgewerkt of is de aanleg ingepast in bijvoorbeeld het spoorschema. Ook tijdens de uitvoering blijft het constant passen en meten en is flexibiliteit nodig. Je weet nooit wat je tegenkomt. 

Pointer

2024/2025

Klaar voor gebruik

Hij ligt er! Nu nog de kraan opendraaien, zou je zeggen. Ergens is het zo eenvoudig, maar het in gebruik nemen van HyTransPort gaat niet over een nacht ijs. Voor de waterstofleiding daadwerkelijk wordt gebruikt, is hij al veelvuldig getest. Werkt alles goed en is alles goed te controleren en beheren? Ook daarvoor liggen hele plannen en protocollen vast. 

Wanneer alle vinkjes groen zijn, dan kan de kraan open. Vanuit een electrolyser op het conversiepark komt de eerste waterstof in de buis en gaat naar de eerste afnemer. 

Van dit feestelijke moment waar we het voor doen wordt natuurlijk iets speciaals gemaakt. Dit is toch een mijlpaal in het duurzamer maken van de Rotterdamse haven.

Onze werkwijze


Het transport van waterstof of op deze schaal is nieuw in ons land. HyTransPort is waarschijnlijk zelfs het grootste project voor transport van waterstof ter wereld op dit moment. Een grote stap om Nederland te verduurzamen en om Rotterdam als belangrijke werkgever een toekomst te blijven geven. Een project met impact dat zorgvuldigheid vraagt om de buisleiding goed aan te leggen. 

Voor de aanleg van HyTransPort willen wij van onze omgeving horen wat er speelt aan vragen en gedachten. Tijdens de voorbereiding, waar we nu in zitten, zoeken wij actief het contact met partijen langs het tracé. Van gemeenten, infrastructuurbeheerders zoals TenneT, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, ProRail en Evides, omwonenden, natuur- en milieuorganisaties en natuurlijk bedrijven willen we meer weten. Welk werk loopt er tegelijk, welke belangen hebben we rekening mee te houden en welke vragen hebben we te beantwoorden? En, hoe kunnen we elkaar helpen? 

Milieuverkenning 

De buisleiding van HyTransPort komt voor het overgrote deel in de bestaande leidingenstraat door de Rotterdamse haven te liggen. Dat is een tracé dat speciaal is bestemd voor pijpleidingen. Voordat de buis wordt aangelegd, onderzoeken we de mogelijke gevolgen van HyTransPort. We voeren een milieuverkenning uit, waarin we toetsen op de gevolgen voor natuur en milieu, bodem, water en archeologie. De milieuverkenning gebeurt in samenspraak met DCMR, Gemeente Rotterdam (vergunning verstrekker) en Veiligheidsregio Rijnmond (VRR). Zij toetsen de uitkomsten en of wij aan alle geldende regels en voorwaarden voldoen. De uitkomsten van de milieuverkenning delen we in onze gesprekken met alle belanghebbenden bij dit project, zoals de omliggende gemeenten, omwonenden, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. 

Bubbels

Wil je meer weten en hebben we nog geen contact gehad?

Wij reageren binnen drie werkdagen.