Milieuverkenning tracé HyTransPortRTM

12.05.22

De gevolgen voor het milieu door de aanleg van de waterstofleiding van HyTransPort door het Rotterdamse havengebied zijn onderzocht. In opdracht van het project HyTransPort heeft WB De Ruimte deze studie uitgevoerd. De uitkomsten zijn besproken met DCMR en de adviezen die DCMR nog had, zijn waar nodig door HyTransPort opgevolgd.
De waterstofleiding komt voor het grootste deel in de bestaande leidingenstraat door de Rotterdamse haven te liggen. Het bestemmingsplan voorziet al in de aanleg van leidingen voor transport van o.a. waterstof. Dit onderzoek is uitgevoerd zonder dat er een plicht is voor een milieueffectrapportage (m.e.r.). Maar omdat wij zorgvuldig te werk gaan en omdat wij onze omgeving goed willen informeren over deze waterstofleiding, hebben we de opdracht gegeven voor dit onderzoek. De milieuverkenning kent  een vergelijkbare opzet als een m.e.r.. Deze milieuverkenning is uitgevoerd voor zowel de waterstofleiding en het conversiepark op de Tweede Maasvlakte.

De aanleg en het gebruik van het conversiepark en de transportleiding brengen (milieu)effecten met zich mee. Het gaat bijvoorbeeld om geluid dat de elektrolysers maken bij het produceren van de waterstof, of om effecten van graafwerkzaamheden die nodig zijn om de transportleiding ondergronds aan te kunnen leggen. Daarnaast is waterstof een brandbare/explosieve stof en is in de milieuverkenning ook gekeken naar de potentiële veiligheidsrisico’s die daarmee samenhangen.

Het terrein waarop het conversiepark wordt gerealiseerd wordt gereserveerd door het Havenbedrijf. Het besluit hierover past binnen het geldende bestemmingsplan.

Leidingenstrook

Het grootste deel van het tracé ligt in de leidingenstrook. Enkele korte delen van het tracé liggen nét buiten de leidingenstrook. Voor deze locaties wordt een ruimtelijke besluitvormingsprocedure gevolgd en wordt één m.e.r.-aanmeldnotitie (vormvrije MER) voor alle aanpassingen opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de te verwachten milieueffecten en de maatregelen die getroffen worden om die milieueffecten te verkleinen of helemaal te voorkomen. Bij het opstellen hiervan wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van deze Milieuverkenning en wordt waar nodig aanvullend onderzoek gedaan.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Antje Tenhaaf – Strategisch Omgevingsmanager – a.tenhaaf [at] portofrotterdam.com

Colinda Land – Milieuadviseur – c.land [at] portofrotterdam.com

Download hier de Milieuverkenning HyTransPort.

Onderliggende rapporten kunnen worden aangevraagd bij Colinda Land (zie mailadres hierboven).

Terug naar nieuwsoverzicht