Disclaimer

De informatie op HyTransPortRotterdam.com komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: Havenbedrijf) en Gasunie N.V. (hierna Gasunie). Het Havenbedrijf en Gasunie besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van HyTransPortRotterdam.com. Toch kunnen het Havenbedrijf en Gasunie niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. Het Havenbedrijf en Gasunie geven via deze website informatie over het project HyTransPort.RTM. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V en Gasunie N.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het (ononderbroken) functioneren van deze website.

Juistheid en volledigheid

Het Havenbedrijf en Gasunie, hun bestuurders en directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via HyTransPortRotterdam.com verkregen informatie.

Externe links

Op verschillende plaatsen op www.hytransportrotterdam.com bieden wij automatische koppelingen (links) aan naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door het Havenbedrijf en Gasunie worden onderhouden zijn ter informatie en gebruiksgemak van de bezoeker. Het Havenbedrijf en Gasunie zijn uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt. Toch kunnen het Havenbedrijf en Gasunie niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door het Havenbedrijf en/of Gasunie worden onderhouden af. Verwijzing op de site naar producten of diensten zijn geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.