HyTransPort
De schakel naar een
duurzame toekomst

Bubbels

De waterstofleiding voor de Rotterdamse haven


HyTransPort is een nieuwe waterstofleiding door de Rotterdamse haven en is een samenwerking van Havenbedrijf Rotterdam en HyNetwork Services. Dezwaterstofleiding vormt straks de ruggengraat van de waterstofinfrastructuur in Rotterdam. In de toekomst sluit de pijpleiding aan op het landelijke en internationale waterstofnetwerk. Daarmee komt er een verbinding naar Chemelot in Limburg, Noordrijn-Westfalen in Duitsland en andere Europese regio’s.

Lees meer over het project

HyTransPort draagt bij aan:

Het halen van klimaatdoelen


Ontwikkeling van Rotterdam
als Europese 
waterstofhub


Werkgelegenheid
in de Rotterdamse haven

Foto frame

Ons Project


De haven en de hier gevestigde (zware) industrie hebben minder dan 30 jaar om CO2-neutraal te worden. In 2020 werd ruim 22 megaton CO2  uitgestoten (ongeveer 14% van de Nederlandse uitstoot).  Voor 2030 moet minstens de helft van de CO2-uitstoot al zijn gereduceerd om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.  De CO2-reductie kan alle hulp gebruiken. 
Wanneer het 2 Gigawatt conversiepark in de haven van Rotterdam voor productie van groene waterstof volledig wordt benut, reduceert dit bijna 3 Megaton CO2-uitstoot op jaarbasis bij de afnemers van de waterstof. 

Een waterstofleiding levert op zichzelf geen CO2-reductie op, de pijpleiding is wel een randvoorwaarde. Door de aanleg van HyTransPort kan CO2-neutraal geproduceerde waterstof worden geleverd en afgenomen. De mogelijkheid om waterstof in grote hoeveelheden te transporteren door de haven is een stimulans voor de industrie om CO2-neutrale waterstof te produceren en gebruiken. 
HyTransPort wordt een zogenaamde open acces-leiding, toegankelijk voor alle bedrijven, die waterstof vervoeren. De hoofdtransportleiding is groot genoeg om naast de groene waterstof, die opgewekt wordt in de haven, ook de verwachte import van waterstof te vervoeren. 

Waarom waterstof?


De basis voor een duurzame industrie

Rotterdam is de belangrijkste energiehaven van Europa. HyTransPort is de pijpleiding waarmee de Rotterdamse haven de belangrijkste groene energiehaven van Europa kan worden en blijven. Goed voor de werkgelegenheid en het klimaat. 
Voor de industrieën in Rotterdam en in Noordwest-Europa is waterstof een belangrijke energiedrager, brandstof en grondstof die nodig is om te verduurzamen.  

  • Waterstof is het schone alternatief voor zware industriële processen waar windenergie of zonne-energie niet volstaan.  
  • Waterstof is een geschikte CO2-neutrale brandstof voor mobiliteit (zwaar transport, scheepvaart en luchtvaart).  
  • Waterstof is een grondstof voor o.a. kunstmest en kunststoffen.  De grijze waterstof (waterstof waar bij de productie CO2 vrijkomt) die hier nu voor wordt gebruikt, moet worden vervangen door CO2-neutrale waterstof. 
  • Waterstof kan worden gebruikt voor de productie van warmte voor industrie, kantoren, winkels en huizen. 
  • Waterstof kan worden opgeslagen en maakt het mogelijk om pieken en dalen van duurzaam opgewekte energie op te vangen
Bubbels